Short Bio –Dr. Pei yu
professor Lin

Dr. Pei yu is a professor, and service as a Dean of school of Economics at Nanjing Auditing University, Nanjing China.

Corresponding address:

No. 86 Yushan Road(W), Pukou, Nanjing, Jiangsu, 211815 China

Email: peiyu6676@yahoo.com.cn